Rött case

Genom året har vi samlat på oss mängder av erfarenheter. Här kan du läsa om tre framgångsrika typcase:

Case 1 – Många medarbetare som imponerar på kunden

Utmaningen
Organisationen behöver få många medarbetare att agera självständigt och klokt utifrån kundens grundläggande behov. ”Många medarbetare” kan vara 100 eller 16 000. Utmaningen är ofta ett utgångsläge där kunderna inte är speciellt nöjda. Många medarbetare är ofta desto mer nöjda – ”precis så där gör jag”. Många ledare upplever – ”vi har redan berättat hur det ska vara, men det händer inget”. Här vill vår kund ha stöd i arbetet för att skapa bra kundupplevelser. I alla kanaler, i alla möten och på en hög jämn nivå. Utmaningen finns i vitt skilda branscher. Retail, hälso- och sjukvård, transport, offentlig sektor med flera.

Rötts bidrag
Vårt bidrag som program- och projektledare är att hjälpa ledare att ”Göra på egen hand”, av egen kraft.

 • Kartlägga kundernas behov och omsätta till enkla verktyg som det går att agera utifrån.
 • Utveckla mål, målbilder och verktyg för kundupplevelsen – och för ledarskapet – samt säkra kopplingarna till bra saker som redan finns.
 • Utveckla träningar och träna alla ledare och ledningsgrupper – på alla nivåer.
 • Bygga en process, metoder och verktyg för lärande i vardagen.
 • Sätta upp och driva digitalt stöd för ledare i arbetet.
 • Bygga ett systematiskt arbetssätt – en motor – för att kontinuerligt kunna fortsätta utveckla kundmöte, vardagsförbättring och resultat.

Resultat
Resultaten kommer alltid. En av våra större kunder – statligt ägt – har de senaste tio åren utmärkt sig som bäst i Sverige på service, i mätning efter mätning. De avgörande nyckeltalen – kunder, medarbetares engagemang och resultat går i alla uppdrag i rätt riktning. En annan kund – ett anrikt familjeägt bolag – nådde på drygt ett halvår ett resultat där Nöjd Kund Index ökade med 6 enheter. Ofta ser vi också hur arbetsglädjen ökar!

Nyfiken på att veta mer – välkommen att kontakta oss hej@rottab.se

Case 2 – Kundvärde via strategi och systematik

Utmaningen
Här är utgångsläget att en ny vd/chef möter en organisation som inte fungerar effektivt. Den här utmaningen har vi mött inom industri, retail, tech och offentlig sektor. Kunderna är inte nöjda och vill se snabb förändring. Ledare och medarbetare är inte med ”på banan” och agerar utifrån principen fritt valt arbete. Ofta finns inte förutsättningar att göra ett bra jobb. Systemet – organisationen – fungerar inte.

Rötts bidrag
Här bidrar vi med genomförandekraft. Strukturerar, faciliterar och ”håller i” arbetet för att göra det enkelt för vår kund att fokusera på innehåll och resultat. Tillsammans med ledningen etablerar vi ett fungerande team med samma syn på uppdrag och ansvar. Tillsammans lägger vi en stabil strategi. En konkret bild av den förflyttning som krävs, och som konsekvens – utvecklar styrning, organisering, arbetssätt och lärande. När medarbetare börjar agera annorlunda förflyttas också kulturen.

 • Organisera och facilitera kundens affärsplan/strategi.
 • Facilitera arbetet mot en effektiv ledningsgrupp.
 • Konkretisera strategi till en plan som går att omsätta och agera utifrån.
 • Säkra principer och metoder för organisering och arbetssätt.
 • Planera för prioriteringar – ”göra saker i rätt ordning”.
 • Säkra en medarbetardriven utveckling.

Resultat
Resultatet syns snabbast i en stärkt ledning med en tydlig, hållbar strategi som går att agera utifrån. I en ledningsgrupp som markant ökat förmågan att samarbeta och driva utveckling på ett systematiskt sätt. Resultaten kommer sedan som en konsekvens. Kunder som upplever att de får mer värde, mer engagerade medarbetare och bättre resultat. En av våra kunder har gått från icke fungerande och utskälld till att ses som en väl fungerande partner.

Nyfiken på att veta mer – välkommen att kontakta oss hej@rottab.se

Case 3 – Lärande organisation som ett medel

Utmaningen
En organisation som ser behov av att drastiskt förändra synen på lärande i vardagen. Som en nyckel till konkurrenskraft, rätt förmågor att driva utveckling och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Från en traditionell syn där kompetensutveckling består av kurser som inte motsvarar verksamhetens faktiska behov. Som sällan är en del i utveckling och förbättring av vardagen. Som ofta är rent demotiverande och bara något man måste ta sig igenom.

Rötts bidrag
Att bygga en strategi och stegvis omsätta en plan för att gå från ”traditionell utbildning” till ett lärande integrerat i vardagen. En behovsdriven digital och fysisk utbildning som utgår från kunders och medarbetares behov. För bredd och spetskompetens.

 • Utveckla och etablera en ny strategisk HR-agenda där lärande sätts i ett sammanhang och stödjer övergripande mål och strategi.
 • Utveckla och omsätta en stegvis plan för att omsätta förflyttningen mot lärande i vardagen.
 • Säkra arbetssätt för lärande & kompetensförsörjning – allt från funktionella processer och uppföljning till ökad förmåga hos ledare att leda lärande.
 • Säkerställa funktionella system och verktyg för ett modernt, lustfyllt lärande.
 • Etablera en organisation för lärande som en självklart, efterfrågad, samarbetspartner i formellt och informellt lärande.

Resultat
Resultaten kommer snabbt. Medarbetare som får möjlighet att lära på sina villkor och utifrån sina behov på ett lustfyllt sätt blir snabbt mer engagerade. Motivation och kompensnivån ökar kraftigt. I flera av våra case är resultatet en organisation med inbyggt lärande. En motor som bygger hållbara, robusta resultat. På sikt blir lärande en del i vardagen och en nyckel till ständig utveckling. Daglig reflektion och uppföljning som direkt leder till förbättring för kund ett konkret exempel. Det bidrar i sig till nöjda kunder, lönsamhet och minskade process- och kvalitetsbristkostnader. Indirekta resultat är stärkt varumärke och en förflyttning i kultur.

Nyfiken på att veta mer – välkommen att kontakta oss hej@rottab.se